Política de qualitat i seguretat de la informació de MBA DATACENTERS, SL.

MBA DATACENTERS, SL., Com a empresa dedicada a la prestació de serveis de gestió i seguretat Datacenter, manifesta obertament la seva intenció d’oferir uns serveis competitius a tots els seus clients; per aquest motiu, ha implantat un sistema de gestió de qualitat i seguretat de la informació en el si de l’organització, el principal objectiu és aconseguir la satisfacció esperada pels clients, a través d’uns processos establerts i fonamentats en un procés de millora contínua , garantint la continuïtat dels sistemes d’informació minimitzant els riscos de dany i assegurant el compliment dels objectius fixats per assegurar en tot moment la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

Per a això assumeix el seu compromís amb la qualitat i la seguretat de la informació segons les normes de referència UNE / EN-ISO 9001: 2015 i ISO / IEC 27001: 2013, per la qual cosa l’Alta Direcció estableix els següents principis:

• Competència i lideratge per part de l’alta direcció com a compromís per desenvolupar el sistema de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació.

• Determinar les parts interessades internes i externes que són pertinents per al sistema de gestió de la qualitat i complir els seus requisits.

• Entendre el context de l’organització i determinar les oportunitats i els riscos de la mateixa com a base per a la planificació d’accions per abordar-los, assumir-los o tractar-los.

• Vetllar per garantir la satisfacció dels nostres clients, incloent les parts interessades en els resultats de l’empresa, en tot el referent a la realització de les nostres activitats i la seva repercussió en la societat.

• Establir objectius i metes enfocats cap a l’avaluació de l’acompliment en matèria de qualitat, així com a la millora contínua en les nostres activitats, regulades en el Sistema de Gestió que desenvolupa aquesta política.

• Compliment dels requisits de la legislació aplicable i reglamentària a la nostra activitat, els compromisos adquirits amb els clients i les parts interessades i totes aquelles normes internes o pautes d’actuació als quals se sotmeti l’empresa.

• Assegurar la confidencialitat de les dades gestionades per l’empresa i la disponibilitat dels sistemes d’informació, tant en els serveis oferts als clients com en la gestió interna, evitant alteracions indegudes en la informació.

• Assegurar la capacitat de resposta davant de situacions d’emergència, restablint el funcionament dels serveis crítics en el menor temps possible.

• Establir les mesures oportunes per al tractament dels riscos derivats de la identificació i avaluació d’actius.

• Motivar i formar a tot el personal que treballa en l’organització, tant per al correcte exercici del seu lloc de treball com per actuar d’acord amb els requisits imposats per la Norma de referència, proporcionant un ambient adequat per a l’operació dels processos.

• Manteniment d’una comunicació fluïda tant a nivell intern, entre els diferents estaments de l’empresa, com amb clients.

• Avaluar i garantir la competència tècnica de el personal per a l’exercici de les seves funcions, així com assegurar la motivació adequada d’aquest per la seva participació en la millora contínua dels nostres processos.

• Garantir el correcte estat de les instal·lacions i l’equipament adequat, de manera que estiguin en correspondència amb l’activitat, objectius i metes de l’empresa

• Garantir una anàlisi de manera contínua de tots els processos rellevants, establint-se les millores pertinents en cada cas, en funció dels resultats obtinguts i dels objectius establerts.

Aquests principis són assumits per l’Alta Direcció, qui disposa dels mitjans necessaris i dota als seus empleats dels recursos suficients per al seu compliment, plasmant i posant-los en públic coneixement a través de la present Política de Qualitat i Seguretat de la Informació.

2015 © Tots els drets reservats. MBA Datacenters